AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El lloc web www.electracaldensecomercial.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A., amb domicili social a Plaça Catalunya, 6 de Caldes de Montbui (Barcelona) i C.I.F nº A-08.217.556. Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. és una Societat legalment constituïda i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full 91.183, Foli 32, Tom 36701 del Llibre de Societats.

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació per aquest, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim de què l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. informa l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. mitjançant el tel. 938650585, fax: 938650689 o a l’adreça de correu electrònic: info@electracaldensecomercial.com.

1. Objecte

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc Web, d’acord amb les presents condicions generals d’ús així com amb la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la “Política de Protecció de Dades”). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’”Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-se Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol Usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol d’aquestes disposicions, haurà d’abstenir-se d’usar aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i/o serveis específics; la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars especificades en aquestes.

2. Serveis

A través del Lloc Web, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a: Serveis que ofereix, consultar notícies relacionades amb l’empresa i el seu sector (des d’ara els “Serveis”).

3. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades [LINK].

4. Propietat Industrial i Intelectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva de comercial Vallesana de subministraments, S.A. i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del Lloc Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disponible en el Lloc Web no podrà ser reproduït totalment o parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les condicions generals d’ús del lloc web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que calguin per accedir al Lloc Web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir-se de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre classe de sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A., dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A., tercers proveïdors i altres Usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.

i) En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(i) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(Iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(vii) Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(ix) Constitueixi qualsevol mena de publicitat.

(x) Inclogui qualsevol classe de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent responsabilitat de l’Usuari utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A.

6. Responsabilitats

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A., que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no es fa responsable de les decisions que es puguin prendre com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de comercial Vallesana de Subministraments, S.A.

(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(iii) ús indegut o inadequat del Lloc Web.

(iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web. Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. podrà reclamar a l’Usuari els danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. indemne davant de qualsevol mena de danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar a Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. en cas de qualsevol mena de danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de recollir o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

7. Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A., així com cap dels seus continguts, excepte amb l’autorització expressa i per escrit de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A.

El Lloc Web de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaços al nostre Lloc Web: (i) no podran donar a entendre que Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. recomana aquest Lloc Web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. ni afirmar que Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A.; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) hauran d’enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que s’elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa s’haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.

En conseqüència, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, segons el que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades [LINK] disponible al Lloc Web.

9. Cookies

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al Lloc Web, per tal de reconèixer-lo com Usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc Web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’Usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies”, per a fer-ho haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, és possible que Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries de l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Durada i terminació

La prestació del servei d’aquest Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

12. Força major

Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. no serà responsable en tot en cas de la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revoltes, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de la jurisdicció de Comercial Vallesana de Subministraments, S.A.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Comercial Vallesana de Subministraments, S.A. procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.