ecc-caldera-les-cremades-1

PROJECTE LES CREMADES

GENERACIÓ I SERVEIS ENERGÈTICS

L’objecte del present projecte té per finalitat obtenir per part dels Organismes Oficials la corresponent autorització per a la legalització de la modificació d’una instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària amb una caldera de biomassa instal·lada a un edifici construït per a aquesta única finalitat, la ubicació del generadors de calor per biomassa, que donen servei de calefacció als equipaments del complex esportiu de les Cremades, amb dues sales de màquines, i el CEIP El Farell amb dues sales de màquines també, una ubicada a cada un dels dos edificis (sala de màquines Nord i sala de màquines Sud).La potència total de la caldera de biomassa és de 500kW.

L’abast de modificació de la instal·lació de generació de calor amb una caldera de biomassa inclou exclusivament la sala de màquines a la que s’ubica la caldera de biomassa i tots els elements associats per al correcte funcionament de la mateixa. Aquesta es troba a la zona esportiva de Les Cremades S/N de Caldes de Montbui, 08140 (Barcelona).

La modificació consisteix en:

  • Substitució de l’actual caldera de biomassa i els elements propis de la mateixa i necessaris per al seu funcionament com son la sortida de fums, sistema d’introducció de biomassa des de la sitja fins a la caldera i adaptació de la instal·lació hidràulica a l’actual caldera.
  • Reducció de l’acumulació hidràulica actual consistent en dos dipòsits de 5.000 litres a un únic dipòsit de 5.000 litres.
  • Modificació de la instal·lació hidràulica associada per a l’adaptació a l’actual caldera i reducció de l’acumulació.
  • Substitució i adaptació del sistema de control de la instal·lació.

La instal·lació és una modificació d’una instal·lació existent amb número de registre de la instal·lació RITE-990133013-K.

Consisteix en una xarxa de calor amb la generació de calor consistent en una caldera de biomassa de 500kW de EVO-World que dona calor als equipaments del Complex esportiu de Les Cremades, edifici nou i vell i els dos edificis del CEIP El Farell (edifici Nord i Sud).

Aquesta caldera es troba en mal estat de forma que es necessària la seva substitució per una nova caldera. Per a aquesta finalitat s’ha de fer una modificació de la instal·lació hidràulica i una substitució del control per tal d’adaptar-lo tant a la modificació com fer la pròpia actualització del mateix.