PROJECTE EAS DE TARADELL

GENERACIÓ I SERVEIS ENERGÈTICS

Tipus: Generació i serveis energètics
Establiment: Piscina municipal i Pavelló esports
Sector Activitat: Zona esportiva
Instal·lació i Manteniment: 10 anys
Potència Instal·lada en Biomassa: 500 kW

Caldera d’Estelles Instal·lada: Heizomat RHK-AK 504
Energia produïda: 603.152 kWh/any
Consum de Biomassa estimat: 196 Tn estella /any
Emisions de CO2 estalviades: 142 Tn Co2/any
Any d’execució: 2015

El present projecte vol descriure la instal·lació proposada per una caldera de biomassa que produeixi el calor necessari per cobrir les necessitats del Pavelló Municipal d’Esports El Pujoló i la futura Piscina Municipal.

La viabilitat de la instal·lació s’ha analitzat per tal que sigui explotada per una empresa de serveis energètics que sigui la responsable del subministrament de calor als edificis, fent-se càrrec del manteniment integral de la instal·lació, la gestió de la compra de la biomassa i de la gestió de la venta d’energia tèrmica als usuaris.

Aquesta instal·lació s’ha projectat en el moment en que es realitza l’obra de les instal·lacions de la nova Piscina Municipal amb el que en aquesta ja no s’instal·laran els sistemes de producció de calor i així s’optimitza i es justifica la instal·lació de biomassa.

El projecte consta d’una caldera de biomassa instal·lada en una sala de màquines annexa al Pavelló tal i com es pot veure en els plànols. Aquesta caldera subministrarà calor al pavelló i a la nova piscina amb una petita xarxa de calor.

La instal·lació s’ha projectat amb la finalitat de cobrir el màxim de les necessitats dels dos edificis amb biomassa i així disminuir al màxim el consum actual de gasoil de les calderes del pavelló. Tot i així, aquestes es deixaran com a sistema auxiliar en cas d’averia o parada per manteniment de la caldera de biomassa. La sala de màquines i la sitja de calor s’ha dimensionat per permetre una futura ampliació d’aquesta que permeti l’ampliació de la xarxa cap a altres equipaments municipals. Aquesta sala serà executada per la brigada municipal.

Aquesta caldera i la seva xarxa de calor s’instal·larà en els edificis previstos a tal afecte i no inclosos en aquest projecte.